Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

FUNCTION

CAD

BASE ADVANCE


CADmeister, một Phần mềm đa năng có khả năng thiết kế sản phẩm 2D, sản phẩm bề mặt, và các mô hình khối , thực hiện thiết lập các hoạt động của dữ liệu hỗn hợp của mô hình bề mặt và mô hình khối, và cho phép các môi trường mô hình mà được giải thoát khỏi những hạn chế do sự khác biệt trong các loại mô hình dữ liệu.

Read more

STL-EDIT


STL-EDIT là một công cụ cho phép việc sử dụng các số liệu STL đã được nhập vào hệ thống CAD thông qua hệ đo tọa độ 3D. Nó là một công cụ cần thiết để chỉnh sửa số liệu STL.

Read more

DATA-EXCHANGE


Có nhiều loại khác nhau của dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng. Tiếp nhận và cung cấp dữ liệu cấu thành một trong những quá trình quan trọng nhất. Công cụ mạnh mẽ CADmeister cho TRAO ĐỔI DỮ LIỆU trao đổi dữ liệu cho phép người dùng để nhận dữ liệu từ và cung cấp cho các hệ thống CAD một cách chính xác.

Read more